Bannister advocaten behaalt vrijspraak in beroep voor vermeende verkrachting en aanranding van de eerbaarheid

Bannister Advocaten stond recent een cliënt bij in zijn procedure bij het Hof van Beroep te Gent waar hij werd vervolgd voor de vermeende verkrachting en aanranding van de eerbaarheid tegenover zijn minderjarige dochter.

Advocaat valsbeschuldigd aanranding

Deze cliënt werd vals beschuldigd van zeer ernstige zedenfeiten.

Vader had wegens omstandigheden zijn dochter pas voor de eerste keer ontmoet toen zij twaalf jaar oud was. In de eerste periode na dit eerste contact verliep de relatie stroef. Er waren vaak strubbelingen en cliënt had het gevoel dat zijn dochter enkel contact zocht wanneer ze geld nodig had. Cliënt probeerde toch een relatie met haar op te bouwen en ze begonnen elkaar steeds vaker te zien.

Tijdens één van deze contacten zouden er dan zogenaamd allerlei zaken zijn misgelopen en zou er zelfs sprake zijn geweest van seksueel misbruik.

De moeder deed aangifte bij de politie wegens zogenaamde verkrachting en aanranding tegenover de dochter. Cliënt viel geheel uit de lucht. Hij ontkende formeel gedurende gans het onderzoek ook maar enige seksuele handeling te hebben gesteld op zijn dochter.

Onterechte veroordeling aanranding

In eerste aanleg werd cliënt door de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk veroordeeld voor zowel aanranding als verkrachting. De strafrechter veroordeelde cliënt tot een effectieve hoofdgevangenisstraf van 32 maanden.

Cliënt was uiteraard geschokt door deze veroordeling, daar hij bij hoog en laag zijn onschuld uitschreeuwde. Hij wilde dan ook beroep aantekenen tegen deze veroordeling voor de zware zedenfeiten die hij niet gepleegd had.

Cliënt bleef ook tijdens de procedure voor het Hof van Beroep zijn onschuld staande houden. Hij vond dat hij ten onrechte schuldig werd verklaard aan verkrachting en aanranding/aantasting seksuele integriteit ten opzichte van zijn dochter. Voor het Hof van Beroep te Gent werd dan ook voluit de vrijspraak bepleit.

Het Hof volgde onze argumentatie. Het Hof oordeelde dat het strafdossier bewijsmatig niet sluitend is en marge laat voor twijfel. Het Hof besloot dan ook het vonnis in eerste aanleg te vernietigen en de cliënt vrij te spreken voor beide feiten (verkrachting en aanranding).

De feiten

Twijfel moet in het voordeel van de beklaagde te spelen. Het Hof wijst in het bijzonder op een aantal situaties die aantonen dat er twijfel voorhanden was:

  • De enige stukken die ter beoordeling voorlagen waren de feitenversies van cliënt en van zijn dochter. Ze zijn tegenstrijdig en er waren geen valabele of objectieve gegevens die ertoe leiden de ene verklaring boven de andere te verkiezen.
  • Er is geen forensisch bewijs voorhanden.
  • Er zijn geen gegevens teruggevonden op de laptop van cliënt die aanwijzingen vertonen naar afwijkend seksueel gedrag.
  • Cliënt ging akkoord vanaf de start van het onderzoek om een polygraaftest te ondergaan.
  • De inhoud van het psychiatrisch verslag was gunstig voor cliënt. De ten laste gelegde feiten werden ten aanzien van de deskundige op een zelfzekere manier ontkend.

Advocaat valse beschuldiging verkrachting of aanranding

Zedenzaken betreffen zeer vaak een woord-tegen-woord situatie. Wanneer u valselijk beschuldigd wordt van zedenfeiten is een gespecialiseerde bijstand broodnodig om uw onschuld t.o.v. de rechtbank te kunnen aantonen.

Bannister Advocaten kan u bijstaan indien u verdachte of inverdenkinggestelde bent. Neem in alle discretie contact met ons op via info@bannister.be of 03/369.28.00.