Wat houdt het misdrijf precies in?

Het komt aan de strafrechter toe het begrip goede zeden te bepalen rekening houdend met het algemeen gevoelen. Echter dient dit zulks enkel te gebeuren in het kader van de door de wetgever gewilde betekenis.

Zedenschennis door het verspreiden van schunnigheden door geschriften, beelden of voorwerpen

Om te spreken van deze handeling van openbare zedenschennis moet er aan de volgende wettelijke voorwaarden voldaan zijn ;

 

  • Verboden handelingen
    Deze verboden handelingen bestaan uit tentoonstellen, vervaardigen, in voorraad hebben, invoeren of doen invoeren, vervoeren of doen vervoeren, aan een vervoer- of distributieagent overhandigen, door enig publiciteitsmiddel bekendmaken van voorwerpen die strijdig zijn met de goede zeden.

 

  • Het aanstotelijk¬† karakter van het al dan niet gedrukt lied, vlugschrift of ander geschrift, de afbeelding of prent, het zinnebeeld of voorwerp. De wetgever heeft het begrip goedezeden niet bepaald en heeft aan de rechterlijke macht de taak overgelaten om het algemeen eerbaarheidsgevoel te omlijnen.

 

  • Een moreel bestanddeel
    Algemeen opzet is voldoende behalve in de gevallen van de leden 3 en 4 waarbij vereist wordt dat de dader met het oog op de handel of verspreiding heeft gehandeld.

Zedenschennis door het verspreiden van schunnigheden door woorden

Hieronder wordt bestraft het zingen , lezen, voordragen, ten gehore brengen of het uiten in openbaren bijeenkomsten, plaatsen van schunnigheden.

Zedenschennis door propaganda voor abortieve middelen

De wet doelt op propaganda voor een concreet gebruik. Meningsuitingen, stellingsnamen t.a.v. de problematiek van abortus zijn niet aldus dusdanig strafbaar

Alle contactnames zullen met de grootste omzichtigheid worden benaderd.

Wordt u beschuldigd van openbare zedenschennis? Maak in discretie een afspraak!

Hulp nodig?