Wat houdt het misdrijf precies in?

Aantasting van de seksuele integriteit is het stellen van een seksuele handeling op een persoon die daar niet in toestemt, al dan niet met behulp van een derde persoon die daar niet in toestemt, dan wel het laten stellen van een seksuele handeling door een  persoon die daar niet in toestemt. Dit misdrijf wordt bestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar. (Art. 417/7 Strafwetboek: Aantasting van de seksuele integriteit)

Om te spreken van het misdrijf aanranding van de eerbaarheid / aantasting van de seksuele integriteit moet er voldaan zijn aan de volgende wettelijke voorwaarden;

Een aantasting van de seksuele integriteit

Een aantasting van de seksuele integriteit wordt door het Hof van Cassatie gedefinieerd als volgt: “iedere met de zeden strijdige en als dusdanig gewilde daad, welke op of met behulp van een welbepaald persoon, zonder diens geldige toestemming werd gepleegd en waarbij het algemeen eerbaarheidsgevoel werd gekrenkt. Zij vereist dat de handelingen van een bepaalde ernst worden gesteld, die afbreuk doen aan de seksuele integriteit van een persoon, zoals die door het collectieve bewustzijn van een bepaalde samenleving op een bepaald tijdstip wordt ervaren hoeft niet noodzakelijk een fysieke aanraking van het lichaam uit te maken.” De gestelde handeling moet een bepaalde ernst kennen maar een fysieke interactie is niet verplicht voor de strafbaarheid. Bijvoorbeeld het slachtoffer dwingen zich te ontkleden is al een aantasting van de seksuele onaantastbaarheid, ook al is er geen fysieke aanraking.

 

Ontstentenis van geldige toestemming bij het slachtoffer

Het uitgangspunt van de wetgever is om alle niet-consensuele handelingen strafbaar te stellen. Zodra er een seksuele handeling wordt gesteld zonder toestemming van het slachtoffer, is er sprake van een misdrijf. De kwalificatie aantasting van de seksuele integriteit houdt enerzijds het slachtoffer opgedrongen seksuele handelingen in en anderzijds seksuele handelingen die door de dader ervan niet opgedrongen worden maar gepleegd worden op de persoon of met behulp van bepaalde minderjarigen gelijk aan of jonger dan 16 jaar.

 

Aanwezigheid van een moreel element

Een algemeen opzet is vereist en voldoende, wat betekent dat de dader willend en wetend gehandeld heeft. De inzichten van de dader spelen geen rol. Als er aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, dan kan men niet spreken van het misdrijf.

Wordt u beschuldigd van aanranding? Maak in alle discretie een afspraak!

Welke straffen riskeert u?

U riskeert zware gevangenisstraffen, geldboetes en een ontzetting uit bepaaldepolitieke en burgerlijke rechten. De hoogte van de straf zal afhankelijk zijn van verschillende factoren, zoals de leeftijd van het slachtoffer, het eventueel gebruik van geweld en/of bedreigingen. Indien het slachtoffer een onvolwaardigheid of een lichamelijk of geestelijk gebrek heeft, dan riskeert u zwaardere straf. Op de straffen zit veel speling. Het is daarom belangrijk dat de omstandigheden van uw zaak op een correcte wijze gekaderd worden voor de rechter alvorens hij/zij een oordeel velt.

Een goede verdediging en indien nodig een sterk pleidooi kan hierbij helpen: bij het aanvoeren van de juiste argumenten, kunnen wij proberen om (zelfs) de minimumstraf te matigen en eventuele gunsten te bekomen. Ook uw strafregister, uw houding, … spelen een rol in het oordeel op het gebied van de strafmaat. Wij kunnen u voor de rechtbank gepast verdedigen en uw dossier samen opbouwen en voorbereiden.

Alle contactnames zullen met de grootste omzichtigheid worden benaderd.

Wordt u beschuldigd van aanranding? Maak in alle discretie een afspraak!