Wat houdt het misdrijf precies in?

Om te spreken van het misdrijf aanranding van de eerbaarheid moet er voldaan zijn aan de volgende wettelijke voorwaarden;

Een daad van seksuele penetratie

Deze bepaling viseert niet alleen de geslachtsgemeenschap die door een man opgedrongen wordt aan een vrouw, maar ook elke andere daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook. De penetratie moet niet volledig zijn om het misdrijf verkrachting op te leveren wat de grens tussen poging en voltooid misdrijf bijzonder hachelijk maakt.

Gepleegd op een persoon

Verkrachting kan zowel door een man als door een vrouw gebeuren. Verkrachting tussen echtgenoten is tevens strafbaar.

*Als er aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, dan kan men niet spreken van het misdrijf.

Aanwezigheid van een moreel element

Een algemeen opzet is vereist en voldoende, wat betekent dat de dader willend en wetend gehandeld heeft.

Van welke aard en met eender welk middel

Elke daad van orale of anale penetratie valt ook onder dit misdrijf. Het maakt ook niet uit met welk instrument of middel het is gepleegd.

Ontstentenis van geldige toestemming bij het slachtoffer vereist.

Het begrip van de ontstentenis van toestemming zal verschillen naargelang het om de eigenlijke verkrachting of om de verkrachting bij gelijkstelling gaat.

Het onderscheid tussen eigenlijke verkrachting

Eigenlijke verkrachting

Buiten de gemeenschappelijke kenmerken van de verkrachting zijn hetzij geweld, hetzij dwang, hetzij list, hetzij een onvolwaardigheid of een lichamelijk gebrek van het slachtoffer dat de verkrachting mogelijk heeft gemaakt. De persoon op wie de strafbare daad wordt gesteld wordt geacht geen toestemming te hebben verleend wanneer één van de hierboven opgesomde voorwaarden vervuld is.

Verkrachting bij gelijkstelling

Als verkrachting met behulp van geweld wordt beschouwd, elke daad van seksuele penetratie, van welke aard en met welk middel ook, die gepleegd wordt op de persoon van een kind dat de volle leeftijd van veertien jaar niet heeft bereikt. Er bestaat een onweerlegbaar vermoeden dat een kind van minder dan veertien jaar niet in de mogelijkheid verkeert een geldige toestemming te geven.

Welke straffen riskeert u?

U riskeert zware gevangenisstraffen, geldboetes en een ontzetting uit bepaaldepolitieke en burgerlijke rechten. De hoogte van de straf zal afhankelijk zijn van verschillende factoren. De volgende verzwarende omstandigheden zullen de straf verhogen: de hoedanigheid van de dader (bv. een bloedverwant in de opgaande lijn), de pluraliteit van de daders, de foltering of opsluiting, de hoedanigheid van het slachtoffer (bv. zwangerschap, lichamelijk of geestelijk gebrek,…), de bedreiging met een wapen of een op wapen gelijkend voorwerp, de discriminerende drijfveer. Op de straffen zit veel speling.

Het is daarom belangrijk dat de omstandigheden van uw zaak op een correcte wijze gekaderd worden voor de rechter alvorens hij/zij een oordeel velt. Een pleidooi kan hierbij helpen: bij het aanvoeren van de juiste argumenten, kunnen wij proberen om (zelfs) de minimumstraf te matigen en eventuele gunsten te bekomen. Ook uw strafregister, uw houding, … spelen een rol in het oordeel op het gebied van de strafmaat. Wij kunnen u voor de rechtbank gepast verdedigen en uw dossier samen opbouwen en voorbereiden.

Wordt u beschuldigd van verkrachting? Maak in discretie een afspraak!

Hulp nodig?