Wat houdt het misdrijf precies in?

Om te spreken van het misdrijf aanranding van de eerbaarheid moet er voldaan zijn aan de volgende wettelijke voorwaarden;

Verkrachting is elke gestelde daad die bestaat of mede bestaat uit een seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook, gepleegd op een persoon of met behulp van een persoon die daar niet in toestemt. Dit misdrijf wordt bestraft met opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar. (Art. 417/11 Strafwetboek: Verkrachting)

Een daad van seksuele penetratie

Het is vereist dat de dader is binnengedrongen in het lichaam van zijn slachtoffer. Het geslacht van het slachtoffer doet niet ter zake: zowel een man als een vrouw kunnen het slachtoffer zijn van verkrachting. Deze bepaling viseert dus niet alleen de geslachtsgemeenschap die door een man opgedrongen wordt aan een vrouw, maar ook elke andere daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook. De penetratie moet niet volledig zijn om het misdrijf verkrachting op te leveren wat de grens tussen poging en voltooid misdrijf bijzonder hachelijk maakt. Een verkrachting betreft dus feitelijk een zwaardere vorm van aanranding/ aantasting van de seksuele integriteit.

Gepleegd op een persoon

Verkrachting kan zowel door een man als door een vrouw gebeuren. Verkrachting tussen echtgenoten is tevens strafbaar. Ook een verkrachting op afstand, waarbij de dader het slachtoffer verplicht zichzelf te penetreren is strafbaar.

*Als er aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, dan kan men niet spreken van het misdrijf.

Aanwezigheid van een moreel element

Een algemeen opzet is vereist en voldoende, wat betekent dat de dader willend en wetend gehandeld heeft. De dader hoeft de penetratie dus niet met een seksueel opzet gepleegd te hebben.

Van welke aard en met eender welk middel

Elke daad van orale of anale penetratie valt ook onder dit misdrijf. Het maakt ook niet uit met welk instrument of middel het is gepleegd. Zo wordt het penetreren met de vinger of met een ander voorwerp ook als verkrachting bestempeld.

Ontstentenis van geldige toestemming bij het slachtoffer vereist.

De aanwezigheid van toestemming bij het stellen van seksuele handelingen staat centraal bij de zedenmisdrijven of de misdrijven tegen de seksuele integriteit. Er moet altijd daadwerkelijk toestemming zijn. Toestemming moet vrij van gebreken zijn en uit vrije wil gegeven zijn. Het bestaan van de toestemming wordt beoordeeld in het licht van de omstandigheden van de zaak. Het grote probleem met het bestanddeel van de toestemming ligt natuurlijk in de bewijsproblematiek. Wij kunnen hier als gespecialiseerde zedenadvocaten in helpen.

Het onderscheid tussen eigenlijke verkrachting

Eigenlijke verkrachting

Buiten de gemeenschappelijke kenmerken van de verkrachting zijn hetzij geweld, hetzij dwang, hetzij list, hetzij een onvolwaardigheid of een lichamelijk gebrek van het slachtoffer dat de verkrachting mogelijk heeft gemaakt. De persoon op wie de strafbare daad wordt gesteld wordt geacht geen toestemming te hebben verleend wanneer één van de hierboven opgesomde voorwaarden vervuld is.

Verkrachting bij gelijkstelling

Als verkrachting met behulp van geweld wordt beschouwd, elke daad van seksuele penetratie, van welke aard en met welk middel ook, die gepleegd wordt op de persoon van een kind dat de volle leeftijd van zestien jaar niet heeft bereikt. Er bestaat een onweerlegbaar vermoeden dat een kind van minder dan zestien jaar niet in de mogelijkheid verkeert een geldige toestemming te geven.

Wordt u beschuldigd van verkrachting? Maak in discretie een afspraak!

Welke straffen riskeert u?

U riskeert zware gevangenisstraffen, geldboetes en een ontzetting uit bepaaldepolitieke en burgerlijke rechten. De hoogte van de straf zal afhankelijk zijn van verschillende factoren. De volgende verzwarende omstandigheden zullen de straf verhogen: de hoedanigheid van de dader (bv. een bloedverwant in de opgaande lijn), de pluraliteit van de daders, de foltering of opsluiting, de hoedanigheid van het slachtoffer (bv. zwangerschap, lichamelijk of geestelijk gebrek,…), de bedreiging met een wapen of een op wapen gelijkend voorwerp, de discriminerende drijfveer. Op de straffen zit veel speling.

Het is daarom belangrijk dat de omstandigheden van uw zaak op een correcte wijze gekaderd worden voor de rechter alvorens hij/zij een oordeel velt. Een pleidooi kan hierbij helpen: bij het aanvoeren van de juiste argumenten, kunnen wij proberen om (zelfs) de minimumstraf te matigen en eventuele gunsten te bekomen. Ook uw strafregister, uw houding, … spelen een rol in het oordeel op het gebied van de strafmaat. Wij kunnen u voor de rechtbank gepast verdedigen en uw dossier samen opbouwen en voorbereiden. Ook wanneer u vals beschuldigd wordt van dergelijke ernstige zedenfeiten, is een goede bijstand van een van onze zedenadvocaten noodzakelijk.

Wordt u beschuldigd van verkrachting? Maak in discretie een afspraak!