Wat houdt het misdrijf precies in?

Sinds de hervorming van het seksueel strafrecht is er heel wat veranderd op het vlak van de strafbaarstelling van prostitutie. Eigen prostitutie wordt in de regel toegelaten, maar van zodra er misbruik mee gepaard gaat, worden deze handelingen uiteraard strafbaar gesteld. In de wet worden verschillende vormen van prostitutie strafbaar gesteld.

A. Pooierschap

Art. 433quater/1 Strafwetboek. Het pooierschap

 

Het pooierschap bestaat, onverminderd de toepassing van artikel 433quinquies, uit een van de volgende daden gepleegd tegen een meerderjarig persoon:

  • het organiseren van de prostitutie van een ander met als doel het bekomen van een voordeel, behalve in de gevallen die de wet bepaalt;
  • het bevorderen, ertoe aanzetten, aanmoedigen of vergemakkelijken van prostitutie met als doel het, rechtstreeks of onrechtstreeks, bekomen van een abnormaal economisch voordeel of elk ander abnormaal voordeel;
  • maatregelen nemen om het verlaten van de prostitutie te verhinderen of te bemoeilijken. Dit misdrijf wordt bestraft met gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar en met geldboete van vijfhonderd euro

 

In de praktijk is het vaak niet eenvoudig om een onderscheid te maken met het misdrijf mensenhandel met uitbuiting voor seksuele doeleinden.

B. Reclame maken voor prostitutie

Art. 433quater/2 Strafwetboek: Reclame maken voor prostitutie

 

1. Reclame maken voor prostitutie is:

 

  • het met welk middel ook, op enigerlei wijze, direct of indirect, reclame maken, uitgeven, verdelen of verspreiden voor een aanbod van diensten van seksuele aard door een meerderjarige, zelfs indien het aanbod wordt verhuld onder bedekte bewoordingen;
  • het door enig reclamemiddel, zowel expliciet als impliciet, kenbaar maken dat een meerderjarige zich laat prostitueren;
  • het door enig reclamemiddel, zowel expliciet als impliciet, vergemakkelijken van de prostitutie van een meerderjarige.

 

2. Reclame maken voor prostitutie van een meerderjarige is verboden.

 

Het verbod is niet van toepassing ten aanzien van een meerderjarige die reclame maakt voor eigen seksuele diensten.

 

Het met welk middel ook, direct of indirect, reclame maken, uitgeven, verdelen of verspreiden voor een aanbod van diensten van seksuele aard door een meerderjarige, zelfs indien het aanbod wordt verhuld onder bedekte bewoordingen is strafbaar.

 

Het verbod is echter niet van toepassing ten aanzien van een meerderjarige die reclame maakt voor eigen seksuele diensten op een internetplatform of enig ander platform die specifiek voor dit doel zijn bestemd.

C. Aanzetten tot het zich prostitueren

Het impliciet of expliciet aanzetten van een meerderjarige tot het zich prostitueren.

D. Verzwaard misbruik van prostitutie

Misbruik van prostitutie wordt zwaarder bestraft indien het slachtoffer een kwetsbare minderjarige betreft. De geviseerde kwetsbaarheid kan ontstaan door een onwettige of precaire administratieve of sociale toestand. Ook leeftijd, zwangerschap, ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek kunnen een rol spelen en het misdrijf verzwaren.

E. Het verkrijgen van de ontucht of prostitutie van een minderjarige

F. Het bijwonen van ontucht of prostitutie van een minderjarige

Welke straffen riskeert u?

U riskeert zware gevangenisstraffen, geldboetes en een ontzetting uit bepaaldepolitieke en burgerlijke rechten. De hoogte van de straf zal afhankelijk zijn van verschillende factoren. Een pleidooi kan hierbij helpen: bij het aanvoeren van de juiste argumenten, kunnen wij proberen om (zelfs) de minimumstraf te matigen en eventuele gunsten te bekomen. Ook uw strafregister, uw houding, … spelen een rol in het oordeel op het gebied van de strafmaat.

Daarenboven beschikken wij op ons kantoor over zeer bijzondere en specifieke rechtspraak die de dubbelzinnige houding van de overheid met betrekking tot de regelgeving omtrent ontucht en prostitutie aan de kaak stelt en waarin tot een vrijspraak werd besloten wegens dwaling. Wij kunnen u voor de rechtbank gepast verdedigen en uw dossier samen opbouwen en voorbereiden.

Alle contactnames zullen met de grootste omzichtigheid worden benaderd.

Wordt u verdacht van ontucht en prostitutie? Maak in discretie een afspraak!