Advocaat zedenmisdrijf: vertrouw op de experts van Bannister

 

Zedenmisdrijven zijn strafbare handelingen, die ingaan tegen de goede zeden of de openbare zedelijkheid. Meestal gaat het om misdrijven van seksuele aard zoals aantasting van de seksuele integriteit, voyeurisme of verkrachting. 

 

Aangezien deze misdrijven uiterst gevoelig zijn en vaak een grote emotionele en psychologische weerslag hebben op de betrokkenen, is het van essentieel belang om een gespecialiseerde advocaat te consulteren.

 

Ben je betrokken bij een zedenmisdrijf en wens je advies of bijstand van een ervaren advocaat zedenmisdrijf? Contacteer dan gerust ons team van gespecialiseerde advocaten in Antwerpen en Vlaanderen via info@bannister.be of via 03/369.28.00.

 

   

  Zedenmisdrijven in het Belgische recht

  We sommen alvast de meest voorkomende zedenfeiten op en bespreken de kenmerken zoals die in het Belgische Strafwetboek zijn bepaald.

   

  Aanranding

  Dit is aantasting van de seksuele integriteit (in de volksmond: aanranding) is een zeer breed misdrijf waaronder tal van handelingen kunnen vallen. De wet beschrijft het als “Het stellen van een seksuele handeling op een persoon, die daar niet in toestemt”. 

   

  Voorbeelden van handelingen die als aanranding kunnen worden gekwalificeerd:

  • Exhibitionisme;
  • Het betasten van personen;
  • Het kussen van personen;
  • Het stellen van seksuele handelingen zonder penetratie.

   

  Een belangrijk element van aanranding is het begrip ‘toestemming’. Als er toestemming is van de betrokken persoon om de seksuele handelingen te stellen, zal er geen sprake van aanranding zijn.

   

  Verkrachting

  Juridisch gezien is verkrachting het penetreren van een persoon zonder toestemming. Penetratie is niet beperkt tot geslachtsgemeenschap. Zo kan bijvoorbeeld het oraal penetreren van een persoon met een object ook als verkrachting worden gekwalificeerd.

   

  Ook bij verkrachting zal moeten worden aangetoond dat er geen sprake was van toestemming.

   

   

  Advocaat zedenmisdrijf antwerpen

  Voyeurisme

  Voyeurisme is het observeren van een persoon, die ontbloot is of seksuele handelingen stelt, zonder toestemming van die persoon. In ons digitale tijdperk zal voyeurisme vaak gepaard gaan met het opnemen van beeld- of geluidsopnames via bijvoorbeeld een smartphone.

   

  Om na te gaan of deze handeling effectief strafbaar is, mocht de geobserveerde persoon er redelijkerwijs vanuit gaan dat hij of zij beschut was voor deze ongewenste blikken. Denk bijvoorbeeld aan een pashokje in de winkel of een openbaar toilet. 

   

  Ook bij voyeurisme moet de handeling gesteld worden zonder toestemming van de geobserveerde persoon. 

   

  Niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte inhoud

  Volgens de Belgische wetgeving is het verboden om seksuele beelden of geluidopnames te verspreiden van ontblote personen of personen die seksuele handelingen stellen zonder dat zij daar toestemming voor geven.

   

  Het feit dat de persoon heeft ingestemd met het maken van de beelden is niet van belang. 

   

  Dit misdrijf werd in de wetgeving opgenomen om tegemoet te komen aan de impact van het internet, waar vaak seksueel expliciete beelden van personen worden gedeeld, zonder toestemming van die persoon.

   

  Denk bijvoorbeeld aan het fenomeen ‘wraakporno’, waarbij personen seksuele beelden van hun voormalige partner verspreiden uit ‘wraak’ voor een misgelopen relatie. 

   

  Kinderporno

  Een bijzonder ernstige variant van het voorgaande misdrijf is het verspreiden van kinderporno. Onder kinderporno wordt verstaan seksuele beeld- of geluidsopnamen waarbij minderjarigen zijn betrokken.

   

  Naast verspreiden van dergelijke pornografische beeld- of geluidsopnamen is het ook strafbaar om deze te maken of te bezitten.

   

  Het bezit, het maken of het verspreiden van kinderporno wordt bijzonder zwaar bestraft.

   

  Grooming

  Grooming is grofweg het benaderen van minderjarigen met het oog op het stellen van seksuele handelingen. Opnieuw betreft dit een relatief recent toegevoegd misdrijf om tegemoet te komen aan onze hedendaagse digitale realiteit.

   

  Zo is het benaderen of het aanspreken van een minderjarige via het internet (bijvoorbeeld via een tekstbericht) strafbaar als er een seksueel doel wordt nagestreefd.

   

  Als er effectief een ontmoeting plaatsvindt en er seksuele handelingen worden gesteld, zal er eveneens sprake zijn van aanranding of verkrachting.

   

  Incest

  Seksuele handelingen tussen bloedverwanten zijn verboden en worden gekwalificeerd als incest. Belangrijk hierbij is dat incest in sommige gevallen ook kan plaatsvinden bij personen met een adoptieband of bij personen die geen directe familie zijn (stiefbroers, plusouders en dergelijke).

   

  Om incest te bestraffen, verwijst het Belgische recht naar de voorgaande misdrijven, alleen zullen de straffen vaak zwaarder uitvallen.

   

  Nog een woordje over ‘toestemming’ van de 

  Aandachtige lezers zullen vaststellen dat alle zedenmisdrijven, zoals hierboven omschreven, slechts strafbaar zijn als er geen toestemming is. Toestemming is bijvoorbeeld de grens tussen normale seksuele betrekkingen tussen geliefden en verkrachting.

   

  De wet omschrijft toestemming als het stellen van handelingen ‘uit vrije wil’. De rechter kan rekening houden met de concrete omstandigheden om af te leiden of er sprake was van toestemming of niet. Er zal immers zelden op papier staan of een bepaalde persoon al dan niet toestemming gaf voor een seksuele handeling.

   

  De ervaring leert dat in veel juridische procedures inzake zedenmisdrijven nogal gebikkeld wordt omtrent het al dan niet aanwezig zijn van toestemming, aangezien het bewijs hiervan niet gemakkelijk te leveren is. 

   

  Toestemming bewezen: dan volgt de vrijspraak.

  Dit is opnieuw een reden om een beroep te doen op een gespecialiseerde advocaat zedenmisdrijven met ruime ervaring. Alleen zo’n specialist kent alle spitsvondigheden van deze complexe bewijsvoering.

   

  Wens je te spreken met een advocaat gespecialiseerd in zedenmisdrijven? Wij garanderen je alvast een gesprek in alle discretie, waarin jij je verhaal kunt doen bij een van onze specialisten. Hoe sneller je die stap zet, hoe beter. 

   

  Let op: zedenmisdrijven zijn zeer ernstig en worden mogelijks zwaar bestraft. In deze bijdrage geven we een louter algemeen overzicht van de wet en de procedures zonder alle nuances en details. Los je probleem niet zelf op. Zoek altijd naar advies en bijstand of de verdediging van een expert.

  Contacteer ons via info@bannister.be of via 03/369.28.00.

   

  De procedure

  Nu je een beter zicht hebt op de verschillende zedenmisdrijven, die volgens de Belgische wet strafbaar zijn, is het ook belangrijk om je in te lezen over de strafprocedure die wordt gevolgd. De Belgische strafprocedure is immers veel meer dan louter een pleidooi voor de rechter. 

   

  We nemen hier alvast de belangrijkste stappen door.

   

  Let op: de Belgische strafprocedure is bijzonder complex en kan vele vormen aannemen. Wij geven slechts een algemeen overzicht. Laat je steeds bijstaan door een expert en ga deze procedure nooit alleen aan.

   

  Stap 1: de klacht en de verklaring

  Een strafrechtelijke procedure inzake een zedenmisdrijf begint meestal met een klacht bij de politie, neergelegd door het slachtoffer of een andere persoon, die weet heeft van de feiten. 

   

  Bij zo’n klacht zullen de politiediensten meestal een verklaring afnemen van de persoon, die de klacht neerlegt. Deze verklaring wordt in een dossier gevoegd en naar het parket doorgestuurd.

   

  Het parket, onder leiding van de procureur des konings, zal vervolgens een onderzoek starten.

   

  Stap 2: het onderzoek

  Het onderzoek heeft als doel op zoek te gaan naar de waarheid door het verzamelen van bewijsmateriaal. 

   

  In zedenzaken zal het bewijsmateriaal vaak bestaan uit een dna-onderzoek, het uitlezen van mobiele telefoons (om bijvoorbeeld de locatie van een persoon op een bepaald tijdstip na te gaan), het verzamelen van sms- of andere tekstberichten en het verhoren van verdachten en/of getuigen.

   

  Een uitnodiging tot verhoor is vaak het eerste contactpunt tussen een verdachte en de opstellers van het onderzoek. Wanneer je een uitnodiging tot verhoor in een zedenzaak ontvangt, is het van essentieel belang om onmiddellijk een advocaat zedenmisdrijf te contacteren. Je advocaat zedenmisdrijf kan je immers bijstaan tijdens dit verhoor en erop toezien dat de politieagenten, die je verhoren, geen misbruik maken van de situatie en alles correct noteren.

   

  Wat weinig betrokkenen weten, is dat een advocaat ook tijdens deze onderzoeksfase een belangrijke rol speelt. Je advocaat kan inzage vragen in het dossier (en dus de bewijsstukken), zelf onderzoekshandelingen voorstellen en nog meer.

   

  Wacht dus niet op een dagvaarding om voor de rechtbank te verschijnen om een gespecialiseerde advocaat in de arm te nemen. Doe dit zo snel mogelijk, zelfs als het onderzoek nog loopt.

   

  Stap 3: de rechtbank

  Als het parket van oordeel is dat er voldoende bewijs voorhanden is, zullen zij het dossier naar de rechtbank doorsturen.

   

  De raadkamer

  In eerste instantie zal de zaak voor de Raadkamer komen. De raadkamer is een soort tussenschakel tussen het onderzoek en de correctionele rechtbank. De raadkamer zal enkel nagaan of er inderdaad voldoende bezwaren in het dossier zitten om de zaak door te verwijzen naar de correctionele rechtbank.

   

  Ook voor de raadkamer zal een gespecialiseerde advocaat een verdediging uiteenzetten, geschreven argumentaties opstellen en een pleidooi voeren. 

   

  De correctionele rechtbank

  Als de raadkamer oordeelt dat er voldoende bezwaren in het dossier aanwezig zijn, zal de zaak naar de correctionele rechtbank worden doorgestuurd. Daar zal de zaak worden bepleit, nadat de advocaten hun argumentatie op papier hebben gezet.

   

  Na het aanhoren van de pleidooien zal de correctionele rechtbank bij vonnis vrijspraak of een straf opleggen.

   

  Het Hof van Assisen

  Louter ter volledigheid vermelden we nog dat de zaak ook voor het hof van assisen kan komen, als er bijvoorbeeld ook sprake is van moord. Als het slachtoffer van verkrachting bijvoorbeeld van het leven werd beroofd, zal de zaak voor het hof van assisen moeten worden voorgelegd.

   

  Stap 4: hoger beroep

  Nadat een straf wordt uitgesproken, kan er meestal beroep worden aangetekend tegen deze uitspraak. Dan zal de zaak nogmaals worden gevoerd, maar dan voor het hof van beroep.

   

  De straffen

  De Belgische wet is bijzonder streng voor zedenmisdrijven. Op zo goed als alle misdrijven zoals die hierboven omschreven staan, worden gevangenisstraffen opgelegd. 

   

  Deze straffen kunnen oplopen tot wel 30 jaar gevangenisstraf.

   

  Contacteer een gespecialiseerde advocaat zedenmisdrijf 

  Iedereen die betrokken is als slachtoffer of als verdachte bij een zedenmisdrijf, het beste zo snel mogelijk een gespecialiseerde advocaat raadpleegt. Wens je een vertrouwelijk gesprek met een van de specialisten bij Bannister?

   

  Contacteer ons dan gerust via info@bannister.be of via 03/369.28.00.