Wetsvoorstel tot bestrijding wraakporno

De Kamercommissie heeft het wetsvoorstel tot bestrijding van wraakporno goedgekeurd. Er dienen nog enkele juridische en technische vraagstukken beantwoord te worden vooraleer het voorstel een effectieve wet wordt.

In tussentijd kan reeds een schets gemaakt worden van hoe de effectieve wet er zal uitzien.

Wat is wraakporno?

Als gevolg van de evoluerende maatschappij en de toegenomen communicatiemiddelen is een nieuw fenomeen ontstaan: wraakporno of “revenge porn”.

Het gaat om:

  • het publiek verspreiden
  • met kwaadwillig opzet en/of uit wraakgevoelens
  • met gebruik van sociale netwerken
  • van seksueel expliciete beelden
  • zonder toestemming van de persoon op de beelden

 

Waarom nood aan bestraffing?

1) Strengere bestraffing 

Het wetsvoorstel strekt ertoe het huidige artikel in het Strafwetboek met betrekking tot voyeurisme aan te passen. (ingevoerd bij de wet van 1 februari 2016)

Het artikel stelt het verspreiden van seksueel getinte privéopnames zonder toestemming, strafbaar.

Er wordt hierbij geen rekening gehouden met het morele aspect en het kwaadwillig opzet.

Dit opzet maakt een wezenlijk deel uit van wraakporno en maakt aldus een sterk verzwarend element.

Een strengere bestraffing voor het opzet dringt zich vanuit de bescherming van de maatschappij op.

Vergis u niet, de wetgever heeft geen vrij spel.

Hij wordt hierbij geremd door het evenredigheidsbeginsel.

Door dit beginsel moet de inmenging in het privéleven van de burger immers in grote mate beperkt worden.

2) Bescherming slachtoffers 

Het gevoel van vernedering bij slachtoffers van wraakporno is groot. Hun strikte intimiteit wordt voor het publiek onthuld.

De gedane verspreiding kan niet ongedaan gemaakt worden. Van een éénmalige snapchat naar een post op Facebook, het kwaad is geschied.

De (blijvende) morele schade mag niet onderschat worden.

Er bestaat een noodzaak aan snellere en doeltreffende middelen ter effectieve bescherming van de slachtoffers.

Zij moeten over de nodige, maar vooral snelle, middelen beschikken om de laakbare inhoud te laten verwijderen.

Wat zijn de straffen?

Er zouden strengere straffen voorzien worden voor voyeurisme dat tegelijk als wraakporno kan worden aangemerkt.

Voyeurisme op zich wordt bestraft met een gevangenisstraf van 6 maanden tot 5 jaar.

Deze straf wordt verhoogd tot een opsluiting van 5 tot 10 jaar wanneer het slachtoffer een minderjarige is boven de 16 jaar. Indien de minderjarige geen volle 16 jaar oud is zal voyeurisme gestraft worden met een opsluiting van 10 tot 15 jaar.

Met de aanpassing van het huidige artikel zal de schuldige die gehandeld heeft uit wraak of met kwaadwillig opzet daarbovenop gestraft worden met een geldboete van 500 tot 1.000 euro.

Heeft u strafrechtelijk advies of verdediging nodig? Contacteer dan ons team van gespecialiseerde advocaten via info@bannister.be of op 03/369.28.00.