Correctionele rechtbank verleent opschorting aan man die zijn partner heeft aangezet tot prostitutie

Zeer recent stond BANNISTER een beklaagde bij die zich voor de correctionele rechtbank te Brugge diende te verantwoorden wegens feiten van aanzetting tot ontucht, met name het ten einde aan driften te voldoen, een meerderjarige, zelfs met zijn toestemming, te hebben aangeworven, meegenomen, weggebracht of bij zich gehouden met het oog op het plegen van ontucht of prostitutie.

Cliënt werd ervan verdacht zijn eigen echtgenote ingezet te hebben als prostituee.

Het openbaar ministerie vorderde gezien de aard en de ernst van de ten laste gelegde feiten een zeer strenge bestraffing.

Met zeer grote tevredenheid stelde BANNISTER vast dat de correctionele rechtbank haar argumentatie gevolgd was en er rekening werd gehouden met de specifieke omstandigheden eigen aan de zaak.

Niet in het bijzonder daar de feiten zich hebben afgespeeld binnen de relatie die beklaagde met burgerlijke partij onderhield. De verdediging heeft gewezen op artikel 8 EVRM dat het recht op privéleven inhoudt. Een inmenging van de overheid dient aan stikte voorwaarden te worden onderworpen.

De correctionele rechtbank achtte cliënt schuldig aan de hem ten laste gelegde feiten doch kende hem de grootste gunst toe, met name de opschorting van de uitspraak van de veroordeling.

De rechtbank motiveerde als volgt:

“Beklaagde dient wel besef te hebben van het uitzonderlijk karakter van deze maatregel. Naar de bedoeling van de wetgever kan de opschorting immers slechts worden toegekend als een plechtige waarschuwing die de delinquent tegelijk zal doen begrijpen welke de draagwijdte is van de gunst die hij geniet, maar die hem, wanneer hij zich onwaardig toont, voorgoed kan ontnomen worden.”

De opschorting van de uitspraak van de veroordeling is de grootste gunst in het Belgisch straffenarsenaal. De opschorting houdt in dat de rechtbank cliënt schuldig achtte aan de hem ten laste gelegde feiten maar géén straf oplegde. Cliënt dient dus geen enkele sanctie te ondergaan: noch een gevangenisstraf, noch een geldboete, noch een werkstraf,…

Heeft U hierover vragen of wordt U verdacht van bepaalde feiten, aarzel dan zeker en vast niet om ons te contacteren op het telefoonnummer 03/369.28.00 of op info@bannister.be.